(دنيای گيتار و گيتاريست)
چهارشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٢
راسگوادوی ۳ تايی (آبانيکو)

راسگوادوی ۳ تايی که توسط انگشت شستp و انگشت وسطm اجرا ميشود در فلامنکو جزء پر استفادترين تکنيکها ميباشد و امروزه اثر کاملا ريتميک آن باعث محبوبيت بين نوازندگان گيتار فلامنکو شده است.چگونگی اجرای آن بصورت زير است :
۱- در ابتدا شست با ضربه رو به بالا تمام سيمهائی را که نت آکورد را تشکيل ميدهند٫ با قدرت به صدا در مياورد (مثلا در آکورد فا ماژور ۶ سيم به صدا در ميايد)
۲- سپس انگشت وسط با ضربه رو به پايين سيمها را به صدا در مياورد.
۳- و در پايان٫ ضربه رو به پايين شست اجراء ميگردد.
در اين راسگوادو نيز بايد توجه داشت که تک تک ضربات بايد به طور واضح قابل شنيدن باشد و همچنين فاصله زمانی بين ضربات نيز بايد مساوی باشد. در ابتدا اين تکنيک را آهسته اجرا کرده و سپس به سرعت خود مي افزاييد در ضمن بايد در هنگام تمرين از ضرب پا و شمارش ويا مترونوم استفاده کنيد.در اين راسگوادو نه تنها هماهنگی بين انگشت وسط وشست مهم است بلکه حرکت خود دست از ناحيه مچ نيز بسيار مهم است . نکته ديگر که مهم است اينکه دست بايد از ناحيه مچ به اندازه ای خم شود که شست بتواند در خطی عمودی ضربه وارد کند.
برای اينکه شست و انگشت وسط در هنگام اجرای ضربات در حا لتی صحيح قرار داشته باشد بايد مچ دست سست باشد تا بتوانيم دست را ازادانه از قسمت مچ تاب دهيم. بدين ترتيب نوعی حرکت رفت وبرگشت و همچنين تا حدی چرخشی ( که به هنگام اجراء از ديد نوازنده در جهت عقربه های ساعت است خواهد بود) در مچ دست ايجاد ميگردد.از اينجا ميتوانيد تصوير مرحله به مرحله اين تکنيک و همينطور فايل صوتی و چگونگی نت نويسی آنرا ببينيد.

پيمان

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]